Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Luật đầu tư công

1/28/2018
Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, được kết cấu thành 6 chương với 108 điều. Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư công. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thuộc đối tượng áp dụng của Luật.

Điểm mới trong Luật Đầu tư công năm 2014 là tạo ra hệ thống cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác trong quản lý các nguồn vốn đầu tư công, tăng cường và đổi mới công tác thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn, chuyển từ lập kế hoạch ngắn hạn hàng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm nhằm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, mạnh dạn phân cấp quản lý đầu tư công đi đôi với trách nhiệm của từng cấp, đặc biệt Luật đã thể chế hóa quy trình quyết định chủ trương đầu tư nhằm hạn chế đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công.

Tùy thuộc vào nguồn vốn, mức độ quan trọng và quy mô dự án mà Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hay người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương quyết định. Riêng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với Chương trình đầu tư bằng toàn bộ vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền và các khoản vốn vay khác của Ngân sách địa phương để đầu tư hoặc dự án nhóm B hoặc dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý.

 

 

Tin cùng chuyên mục: